ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTITEC WALLEBROEK

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 16-01-2019 onder nummer 20037106.

DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben de onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis, en zij uit het zinsverband anders blijkt:

"Werkdag": een dag (behoudens zaterdag en zondag) waarop de banken in Nederland gewoonlijk open zijn voor het uitvoeren van normale banktransacties;

“Koper”: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon tot wie Verkoper haar aanbiedingen richt, aan wie door Verkoper zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen;

“Voorwaarden”: de in dit document beschreven verkoopvoorwaarden, met inbegrip van (tenzij uit het zinsverband anders blijkt) eventueel tussen Koper en Verkoper schriftelijk overeen te komen bijzondere voorwaarden;

“Overeenkomst”: de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q levering van goederen en/of het verlenen van diensten, dan wel het klaarzetten van goederen op de locatie van Verkoper of op een nader over een te komen locatie, alwaar Koper de goederen afhaalt;

“Producten”: de conform deze Voorwaarden door Verkoper te leveren goederen en/of te verlenen diensten (met inbegrip van deelleveringen of productonderdelen en/of te leveren diensten);

“Minimumbestelling”: het door Verkoper te eniger tijd vast te stellen minimum aantal Producten per bestelling;

“Verkoper”: Artitec Wallebroek B.V.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van Producten en/of diensten door Verkoper, tenzij tussen Verkoper en Koper schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel aansluitend door of namens Verkoper gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Verkoper.

1.2. Toepassing van eventueel door Koper gehanteerde (algemene) inkoop- en leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Deze Voorwaarden gelden ook voor andere Overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende Overeenkomsten, waarbij Koper en Verkoper, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

1.4 . Verkoper heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. UITGANGSPUNTEN BIJ VERKOOP

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze en termijn voor aanvaarding door Koper bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de Verkoper het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Mondelinge en/of telefonische afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Verkoper..

2.3. Ingeval Koper adviezen of aanbevelingen van Verkoper of van diens werknemers of vertegenwoordigers opvolgt dan wel op grond daarvan handelt, doet Koper zulks geheel voor eigen risico wanneer die adviezen of aanbevelingen niet schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

2.4. Verkoper behoudt zich het recht voor fouten en/of verschrijvingen in in verkoopdocumentatie, prijslijsten, (de aanvaarding van) offertes, aanbiedingen, , facturen of andere door Verkoper aangeleverde documenten of gegevens, te herstellen. Voor de gevolgen van fouten en/of verschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Verkoper kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een fout of verschrijving bevatte.

2.5. Apparatuur, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen e.d., alsmede eventuele bijlagen en bescheiden maken deel uit van de offertes van Verkoper. Bedoelde zaken, alsmede in verband daarmee door Verkoper vervaardigde hulpmiddelen, blijven eigendom van Verkoper, dienen aan Verkoper op diens verzoek te worden teruggegeven en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Verkoper niet worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Verkoper behoudt zich ter zake alle mogelijke, bestaande intellectuele en industriële eigendomsrechten voor.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN SPECIFICATIES

3.1. Koper is jegens Verkoper ervoor verantwoordelijk dat de inhoud van de door Koper verrichte order en/of aanvraag (met inbegrip van eventueel van toepassing zijnde specificaties) correct is en dat Verkoper met betrekking tot de Producten tijdig alle benodigde gegevens ontvangt, zodat Verkoper de Overeenkomst conform het daarin bepaalde kan uitvoeren.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke order- en/of opdrachtbevestiging door Verkoper, of doordat Verkoper aanvang heeft genomen met het leveren van de Producten. Bij mondelinge aanvaarding van een aanbieding en/of offerte van Verkoper door Koper, komt de Overeenkomst slechts tot stand indien Verkoper daaraan gevolg geeft door feitelijk te beginnen met de uitvoering daarvan dan wel door de Overeenkomst schriftelijk te bevestigen..

3.3. Voor zover Koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een Overeenkomst tot stand zal komen of de kennelijke veronderstelling dat een Overeenkomst tot stand is gekomen, doet Koper dat op eigen risico en voor eigen rekening.

3.4. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

3.5. Bij geschillen over de hoeveelheid, kwaliteit, prijs en beschrijving van de Producten is de offerte van Verkoper opdrachtbevestiging van Verkoper leidend .

3.6. Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties van de Producten aan te brengen wanneer zulks nodig is om aan de geldende veiligheidsvoorschriften of andere voorschriften op grond van wet- of regelgeving te voldoen, dan wel wanneer - ingeval de Producten conform de specificaties van Verkoper worden geleverd – deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit en het functioneren van de Producten.

3.7. Door Verkoper aanvaarde Overeenkomsten kunnen niet door Koper worden geannuleerd, behoudens schriftelijke akkoordverklaring van Verkoper, in welk geval Koper Verkoper zich ertoe verbindt de als gevolg van die annulering door Verkoper geleden schade, verliezen, kosten en (vergeefs gedane) uitgaven integraal te vergoeden c.q. compenseren.

4. PRIJS VAN DE PRODUCTEN

4.1. Als prijs voor de Producten geldt de door Verkoper geoffreerde prijs dan wel ingeval geen prijs is opgegeven (of de geoffreerde prijs niet meer geldig is), de prijs welke staat vermeld in de door Verkoper gepubliceerde prijslijst zoals deze geldig is per de datum van totstandkoming van de Overeenkomst. Alle geoffreerde prijzen zijn slechts 30 dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Na ommekomst van deze termijn kunnen deze prijzen door Verkoper zonder kennisgeving aan Koper worden gewijzigd.

4.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerder kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van het factuurbedrag, kan Koper de Overeenkomst (uitsluitend) ten aanzien van de in prijs verhoogde zaken, binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging, schriftelijk ontbinden. Alsdan kan Koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is Verkoper slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het gedeelte van de Overeenkomst waarop de ontbinding betrekking heeft, reeds door Koper is voldaan.

4.3. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijs middels een kennisgeving aan Koper voorafgaande aan de levering van de Producten te verhogen wanneer Verkoper meer kosten moet maken als gevolg van door Koper verlangde wijzigingen in de leverdata, hoeveelheden of specificaties van de Producten, als gevolg van vertraging voortvloeiende uit door Koper gegeven aanwijzingen, dan wel als gevolg van het niet door Koper aanleveren van voldoende gegevens of aanwijzingen aan Verkoper.

4.4. De wijze van verpakking, transport en verzekering wordt door Verkoper bepaald. Afwijking van de door Verkoper bepaalde wijze van verpakking, transport en verzekering op verzoek van Koper, is komen voor rekening en risico van Koper en is slechts mogelijk na schriftelijke aanvaarding door Verkoper.

4.5. De prijs geldt exclusief order-/transportkosten, montagekosten, operationele kosten, invoer- en uitvoerrechten, zegelrecht, clearance-kosten, BTW en/of andere wettelijke heffingen, welke voor zover verschuldigd afzonderlijk aan Koper in rekening zullen worden gebracht.

5. BETALINGSCONDITIES

5.1. Betaling geschiedt binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betalingstermijnen gelden als een fatale termijnen, waarna verzuim van rechtswege intreedt.

5.2. Met inachtneming van eventueel tussen Koper en Verkoper schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden is Verkoper gerechtigd de prijs van de Producten bij levering aan Koper in rekening te brengen, tenzij de Producten door Koper worden afgehaald dan wel Koper de Producten ten onrechte niet in ontvangst heeft genomen, in welk geval Verkoper te allen tijde gerechtigd is de prijs aan Koper in rekening te brengen nadat Verkoper Koper heeft medegedeeld dat de Producten voor in ontvangst name gereed staan, dan wel nadat Verkoper de Producten ter levering heeft aangeboden.

5.3. Verkoper is gerechtigd bij een Overeenkomst met Koper volledige vooruitbetaling van het factuurbedrag te verlangen.

5.4. Koper dient de prijs uiterlijk binnen de in Artikel 5.1 van deze Voorwaarden genoemde betalingstermijn en in de overeengekomen valuta voor de Producten te voldoen, zelfs indien geen levering heeft plaatsgevonden en de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan dan wel Koper zich beroept op gebreken. Betalingstermijnen gelden voor de toepassing van de Overeenkomst als fatale termijn. Een betalingsbewijs wordt uitsluitend op aanvraag verstrekt.

5.5. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.

5.6. Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Verkoper bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, en is Koper vanaf de dag waarop betaling aan Verkoper uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege een rente verschuldigd van 8,5% van het factuurbedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Indien Koper nalatig blijft met het voldoen van de vordering, kan Verkoper de vordering op ieder gewenst moment uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle (daadwerkelijke en volledige) buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, dan wel tot een forfaitaire vergoeding vastgesteld op 15% van het betreffende factuurbedrag, met een minimum van EUR 1.000,-. Een en ander naar keuze van Verkoper.

5.8. Het is Koper niet toegestaan zich op een opschortings- en/of retentierecht te beroepen noch om enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Koper doet hiervan onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand.

6. LEVERING

6.1. Levering van de Producten geschiedt door Verkoper op werkdagen op een tussen Verkoper en Koper nader overeen te komen plaats van levering. De wijze van transport wordt door Verkoper bepaald. Verkoper is niet verplicht een andere wijze van transport te kiezen wanneer zich bij de door hem gekozen wijze van transport belemmeringen of problemen voordoen. Verkoper treft ingeval van annulering van het transportmiddel geen enkele aansprakelijkheid.

6.2. De Producten worden geleverd binnen een leveringstermijn van 14 (veertien) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle leveringstermijnen zijn een streeftermijnen. Verkoper is gerechtigd te leveren binnen een redelijke nadere termijn die haar na de oorspronkelijke leveringstermijn door Koper schriftelijk is gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt ten minste 4 (vier) kalendermaanden. Indien Verkoper niet alsnog binnen de redelijke nadere termijn heeft geleverd, is Koper gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen voor uitsluitend het niet-uitgevoerde gedeelte. Alsdan kan Koper geen aanspraak maken op vergoeding van schade, en is Verkoper slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het niet-uitgevoerde gedeelte reeds door Koper is voldaan. Koper heeft voornoemd recht tot beëindiging niet wanneer hij van zijn kant in gebreke is gebleven.

6.3 De Producten kunnen ook vóór de opgegeven leverdatumdatum door Verkoper worden geleverd. Koper wordt daarvan op een redelijke termijn vooraf in kennis gesteld.

6.4. Verkoper heeft het recht de Producten in gedeelten te leveren, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.. Ingeval de Producten in gedeelten worden geleverd, geldt elke levering als afzonderlijke overeenkomst en is Koper niet gerechtigd de Overeenkomst als geheel te beëindigen wanneer Verkoper met een of meer deelleveringen in gebreke is gebleven, dan wel Koper ter zake van een of meer deelleveringen een vordering op Verkoper pretendeert te hebben.

6.5. Wanneer de Producten niet door Koper in ontvangst zijn genomen, dan wel Koper niet tijdig voldoende leveringsinstructies aan Verkoper heeft gegeven voor het tijdstip van levering (tenzij dit het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van Koper zijn gelegen dan wel aan Verkoper kan worden toegerekend), heeft Verkoper onverminderd alle overige haar toekomende rechten en rechtsmiddelen het recht om:

6.5.1.de Producten op te slaan totdat zij daadwerkelijk geleverd kunnen worden, alsmede Koper de redelijke kosten van opslag (met inbegrip van verzekering) in rekening te brengen; dan wel

6.5.2. de Producten tegen de op dat moment hoogst mogelijke prijs te verkopen en ingeval die prijs de in de Overeenkomst afgesproken prijs te boven gaat het meerdere (na aftrek van alle opslag- en verkoopkosten) aan Koper uit te keren, dan wel een eventueel tekort ten opzichte van het factuurbedrag bij Koper in rekening te brengen.

6.6. Afroeporders zijn bindend na schriftelijke aanvaarding door Verkoper en worden afgeroepen binnen de bij door Koper en Verkoper overeengekomen termijn.

7. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. Het risico van de Producten gaat over op Koper:

7.1.1. ingeval levering van de Producten geschiedt op de locatie van Verkoper (Af magazijn): op het moment dat Verkoper aan Koper bericht dat de Producten voor in ontvangst name gereed staan; dan wel

7.1.2. ingeval levering van de Producten niet op de locatie van Verkoper geschiedt: op het tijdstip van aflevering op door Koper aangegeven adres, dan wel ingeval Koper de Producten ten onrechte niet in ontvangst heeft genomen, het tijdstip waarop Verkoperde Producten ter aflevering heeft aangeboden.

7.2 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat alle bedragen die Koper verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde Producten en/of verbonden diensten, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen, volledig aan Verkoper zijn voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op Koper is

overgegaan, mag deze de Producten niet bezwaren, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

7.3. Het is Koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper separaat te bewaren, en voornoemde verplichting eveneens op te leggen aan derden aan wie hij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten heeft verkocht.

7.4. Indien Koper verzuimt te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid, wordt vermoed dat de aanwezige goederen van het soort als geleverd door Verkoper, toebehoren aan Verkoper.

7.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen doen gelden, bijvoorbeeld door beslag, bij surseance van betaling of bij een faillissement, is Koper verplicht om Verkoper terstond hiervan op de hoogte te stellen.

7.6. Koper is gehouden de geleverde Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de  verzekeringspolis op eerste verzoek door Verkoper kan worden opgevraagd en ingezien.

7.7. Koper is verplicht op het eerste verzoek van Verkoper:

7.7.1 alle aanspraken c.q. vorderingen van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan Verkoper, een en ander naar keuze van Verkoper, en;

7.7.2. de vorderingen die Koper verkrijgt jegens haar afnemers uit hoofde van de verkoop van door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, te verpanden c.q. te cederen aan Verkoper, een en ander naar keuze van Verkoper;

7.8. In elk geval van verzuim van Koper – waaronder mede wordt begrepen de niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden – dan wel wanneer er naar het oordeel van Verkoper gegronde vrees bestaat dat Koper haar verplichtingen niet zal nakomen, is Verkoper gerechtigd de geleverde Producten zonder nadere aankondiging bij Koper, of derden die de Producten voor Koper houden, terug te halen of te doen ophalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een terstond opeisbare en verrekenbare boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag, voor iedere dag dat haar weigering medewerking te verlenen voortduurt.

7.9. Koper machtigt Verkoper c.q. verleent Verkoper bij voorbaat toestemming om haar terrein en gebouwen te betreden ten behoeve van de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud.

8. GARANTIE EN RECLAMERINGEN

8.1. Met inachtneming van het hierna bepaalde garandeert Verkoper dat de Producten op het tijdstip van levering aan de specificaties voldoen en garandeert Verkoper voorts dat de Producten gedurende twaalf (12) maanden na levering vrij zijn van gebreken in materiaal en uitvoering.

8.2. Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering terstond te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Koper eventuele bij redelijke inspectie zichtbare gebreken of verkeerd geleverde Producten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen drie (3) dagen na levering, schriftelijk te melden aan Verkoper. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Het voorgaande is op straffe van verval van het recht om te reclameren.

8.3. Ingebruikneming, bezwaring en/of doorverkoop van de geleverde Producten na constatering van gebreken, onvolkomenheden of beschadigingen, doet het recht tot reclameren geheel vervallen.

8.4. Verkoper is te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde Producten.

8.5. Minimale afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, e.d. van de geleverde Producten kunnen geen grond voor reclamatie zijn.

8.6. Indien de reclamatie van Koper ten aanzien van een geleverd Product gegrond is en binnen de garantietermijn valt, zal Verkoper naar haar keuze:

8.6.1. de geleverde Producten of – indien mogelijk - het defecte onderdeel (door een door Verkoper aan te wijzen reparateur doen) repareren of vervangen, of;

8.6.2. met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende (gebrekkige) Producten. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in Artikel 10 van deze Voorwaarden bepaalde.

8.7. De garantie in Artikel 8.1 van deze Voorwaarden vervalt in ieder geval indien:

8.7.1. Koper de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

8.7.2. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

8.7.3. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld en/of in strijd met de aanwijzingen van Verkoper en/of aanwijzingen op de verpakking c.q. labels van de Producten en/of enig ander voorschrift behandeld zijn;

8.7.4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.8. Retourneringen vinden slechts plaats na schriftelijke toestemming van Verkoper en uitsluitend volgens de instructie(s) van Verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor om retourneringen die niet op de voorgeschreven wijze worden aangeboden te weigeren. De retournering wordt alsdan niet in behandeling genomen en zal op kosten van Koper worden teruggezonden.

8.9. Het vervoer ter vervanging of herstel geschiedt voor rekening en risico van Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.10. Niet-nakoming door Koper van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Voorwaarden ontheft Verkoper uit alle garantieverplichtingen.

9. GEREEDSCHAPKOSTEN

9.1. Van de gereedschapskosten worden in principe slechts aandelen, los van de waarde van de goederen berekend. Door vergoeding van een kosten- aandeel voor gereedschappen verwerft Koper niet het recht om aanspraak op het gereedschap te maken; zij blijven eigendom en in het bezit van Verkoper. Verkoper verplicht zich het gereedschap 1 jaar na de laatste levering voor Koper te

bewaren. Wanneer voor het verstrijken van deze termijn door Koper wordt meegedeeld dat ook het volgend jaar bestellingen zullen plaatsvinden, dan wordt de termijn met nog een jaar verlengd. Daarna en bij het uitblijven van nabestellingen kan Verkoper vrij over het gereedschap beschikken.

9.2. Optredende gereedschapskosten voor uitblijvende opdrachten: voor opdrachten die in een ontwikkelingsstadium (door problemen bij de vormgeving of aanpassing) of in de aanlooptijd worden geannuleerd, behoudt Verkoper zich het recht voor de ontstane kosten in rekening te brengen. Daarbij worden voor de vrijgave van de monsters de ontstane kosten voor de eerste gereedschapsset, bij annulering na monstervrijgave afhankelijk van de verwachte maandbehoefte de ontstane kosten voor de hele serie gereedschap, special voorzieningen en mallen in rekening gebracht.

9.3. Het verwerkte, in rekening gebrachte gereedschap blijft vier weken ter inzage staan en wordt na afloop van deze termijn tot schroot verwerkt. Opgestelde schema’s en constructietekeningen van het gereedschap worden ter bescherming van de toegepaste procédés niet doorgegeven.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. De aansprakelijkheid van Verkoper – evenals haar vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden, werknemers en door Verkoper ingeschakelde derden - is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Verkoper komt. Het door Verkoper verzekerde bedrag is thans € 2.500.000,= per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000 per jaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Verkoper steeds beperkt tot het bedrag dat door Koper ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Verkoper is betaald, tot een maximum van EUR 2.000,=.

10.2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

10.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens Verkoper ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen.

10.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige tekeningen, modellen, monsters, aanwijzingen of overige gegevens of door Koper ter beschikking gestelde personen of zaken.

10.5. In alle gevallen waarin Verkoper een beroep op het dit Artikel 10 van deze Voorwaarden bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en onderaannemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit Artikel 10 bepaalde door de betrokken werknemer(s) en onderaannemer(s) bedongen.

11. VRIJWARINGEN

11.1. Koper vrijwaart Verkoper voor alle mogelijke aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, meer in het bijzonder aanspraken van derden ter zake door Verkoper aan Koper geleverde Producten, waaronder begrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht aard, oorzaak of tijdstip van ontstaan.

11.2. Koper is gehouden om Verkoper – voor rekening van Koper - zowel in als buiten rechte bij te staan indien Verkoper door een derde wordt aangesproken als bedoeld in het vorige lid, en onverwijld  al hetgeen te doen dat van Koper in dat geval verwacht mag worden. Indien Koper in gebreke blijft bij het nemen van adequate maatregelen, is Verkoper, na ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die als gevolg daarvan bij Verkoper ontstaan, komen integraal voor rekening van Koper.

11.3. De vrijwaringen van Verkoper door Koper ingevolge deze Voorwaarden gelden onverkort voor groepsvennootschappen van Koper.

11.4. Koper is ertoe gehouden om alvorens de Overeenkomst tot stand komt een toereikende bedrijven aansprakelijkheidsverzekering (AVB) met een minimale dekking van € 2.000.000,= per aanspraak af te sluiten, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Verkoper kan worden opgevraagd en ingezien.

12. OVERMACHT

12.1. In het geval van overmacht heeft Verkoper het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en is zij tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Verkoper behoort te komen. Vertraging, nalatigheden bij of wanprestatie door toeleveranciers van Verkoper alsmede van hulppersonen, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

12.3. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

13.1. Verkoper behoudt alle intellectuele absolute rechten (waaronder begrepen het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht enz.) op al haar Producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen enz., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper, mogen de in het vorige lid genoemde rechten niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt dan de wijze van gebruik zoals met Verkoper is overeengekomen en/of voor een ander doel dan waarvoor ze in gebruik zijn gegeven c.q. geleverd.

13.3. Ingeval van maatwerk, waaronder wordt verstaan specifiek voor Koper vervaardigde Producten, is Verkoper zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken, indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van de bedoelde Producten bezwaar maakt. Alsdan is Koper gehouden tot integrale vergoeding van door Verkoper gemaakte kosten, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat Koper harerzijds jegens Verkoper recht heeft op schadevergoeding.

13.4. Koper is verplicht tot geheimhouding van alle door Verkoper aan hem of een zijner ondergeschikten ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al dat gene waarop het in het eerste lid gestelde betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens van Verkoper.

14. BEEINDIGING OVEREENKOMST

14.1. In geval Koper in verzuim verkeert met betrekking tot enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze voorwaarden, dan wel zijdens Koper sprake is van (een aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, WSNP, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsstaking, beslaglegging, (bedrijfs)overname en/of -fusie, of overlijden, worden alle vorderingen die Verkoper heeft op Koper onmiddellijk opeisbaar en heeft Verkoper het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen c.q. ontbinden. Verkoper heeft alsdan recht op betaling van het gehele factuurbedrag, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde (directe) kosten. Koper kan alsdan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1. Alle kennisgevingen van Koper aan Verkoper in het kader van een Overeenkomst of deze Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden aan het statutaire adres of het hoofdkantoor van Verkoper of aan een ander te eniger tijd door Verkoper conform het bepaalde in dit artikel opgegeven adres.

15.2. Wanneer Verkoper ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zijdens Koper afstand doet van zijn rechten, betekent dit niet dat Verkoper daarmee afstand doet van zijn rechten ingeval de betreffende bepaling of een andere bepaling nadien (wederom) wordt geschonden.

15.3. Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde instantie geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en van het resterende gedeelte van die bepaling onverlet.

15.4. Op alle overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.5 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen.